כמה ילדים צריך כדי לקיים מצוות פריה ורבייה?


כמה ילדים צריך כדי לקיים מצוות פריה ורבייה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף ה)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר


בכמה ילדים נחשב שקיים מצוות פריה ורבייה, והאם מספיק רק בנות או רק בנים?

כתב השולחן ערוך שקיום המצוה, הוא כאשר נולדו לאיש זכר ונקבה, ובתנאי שהם עצמם יכולים ללדת דהיינו, שלא יהיה הבן סריס והבת איילונית - אשה עם טבע של זכר.


נולדו לו בן ובת, האם צריך שילדיו יתחתנו כדי שיקיים מצות פריה ורביה, ומה הדין אם התחתנו עם מי שאינו יכול ללדת?

בחלקת מחוקק אות ו כתב שמשמע שהמצווה קוימה גם עם הם עצמם לא נישאו. ובבית שמאול אות ח כתב שהוא הדין אם נישאו למי שאינו יכול ללדת. לעומת זאת, הפתחי תשובה באות ח בשם הספר בני אהובה הסתפק לגבי בת שנשאת לסריס, שהרי לגבי בן שנשא איילונית ניחא שהרי יכול לגרשה ולישא אשה אחרת, אך הבת שנשאת לסריס הלא אין בידה לגרש את עצמה ללא רצון בעלה הסריס, ונמצא שסופה למות ללא זרע!