כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), תשס"ג-2002

נוסח עדכני נכון ליום: 07-06-2022


כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), תשס"ג-2002


בתוקף סמכותה לפי סעיף 11א(ד) לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), ולפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ובאישור שר המשפטים והועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

הגדרה

1. בכללים אלה, "גורמי טיפול" – תחנת משטרה, מחלקה לשירותים חברתיים, מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים.


יידוע על אפשרות לפנות לגורמי טיפול

2. עורך דין, שנדרש לידע אדם לפי הוראות סעיף 11א(ב) לחוק –


(1) יידע את האדם על כך שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול לקבלת סיוע;


(2) ייתן לאדם כתובות ומספרי טלפון של גורמי הטיפול הקרובים למקום מגוריו, לפי רשימות שיעביר משרד המשפטים ללשכת עורכי הדין מזמן לזמן ושיופצו על ידה.


תיעוד פעולות היידוע

3. עורך דין יתעד בכתב את הפעולות שעשה לביצוע סעיף 11א(ב) לחוק, כאמור בתקנה 1; התיעוד יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת.


שמירת דינים

4. אין בכללים אלה כדי לגרוע מסעיף 19 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.


תוספת(סעיף 3)יידוע על אפשרות סיוע בנושא אלימות במשפחה


ביום _______ יידעתי את גב'/מר _______ על כך שבאפשרותה/ו לפנות לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים ולמרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, ונתתי לה/ו כתובות ומספרי טלפון ליצירת קשר עם גורמי הטיפול האמורים.


_____________

תאריך


______________________

חתימת עורך הדיןפסק הדין הובא מאתר נבו לפסק הדין המתעדכן באתר נבו לחץ כאן