הזמין מוצר אחד וקיבל שניים האם צריך להחזיר מדין השבת אבידה?


הזמין מוצר אחד וקיבל שניים


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר - הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מעשה ביהודי שרכש מוצר אחד מסוים דרך אתר קניות של "גויים" באינטרנט, וקיבל שני מוצרים מטעות של החברה. ועתה שואל, האם חייב להודיע להם על כך. ואם לא, האם הוא יכול להשתמש באותו החפץ? 


תשובה!

כתב ברמ"א (סי' שמ"ח סעיף ב): טעות עובד כוכבים, כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלוואתו, מותר, ובלבד שלא יודע לו, דליכא חילול השם (טור).

אולם עי' בש"ך (ס"ק ג) מ"ש בשם מהרש"ל (ב"ק פ"י סי' כ) לאסור הפקעת הלוואתו של גוי אם זה דרך מקח. ע"ש. ואפשר שגם כאן בטעות הגוי היה מקום לחייבו להחזיר. אך כבר כתבתי בשו"ת משפט החושן (ח"ב) שלהלכה נראה שאין לחוש לכך ולא פלוג ושכן מוכח סתימת לשון הרמ"א.

וכן אותו קונה אינו חייב להודיע להם משום השבת אבדה, הואיל שדין זה לא נאמר בגוי כנפסק בשו"ע (סי' רס"ו סעי' א).זאת ועוד נראה, שכאן הגוי מתייאש מכך אם ידע מטעותו ולא יבקש להחזיר לו, כי יצטרך לאסוף את החפץ בעצמו וזה דבר שודאי לא יעשה [ובמקום אחר כתבתי שלפי זה באופן שהלוקח אינו לוקח מהדואר את החבילה שנשלחה אליו לאחר זמן מסויים זה יחזור חזרה לשולח, אפשר שיש להחמיר שלא לקחת. וצ"ב.]

ומאידך, להכריח את הלקוח לעשות זאת, גם יודע המוכר הגוי, שאינו יכול. ולכן יש אומדנא שמוחל או מתייאש מהחפץ שנשלח בטעות, וזה הסיבה שאינו דורש אותו בחזרה.

 

תשובה: 

יהודי שרכש מוצר מסוים דרך האינטרנט מחברה בבעלות גוי וקיבל בטעות שני מוצרים, יכול לקחת את החפץ לעצמו ואינו חייב להודיע להם.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.