האם צריך להמתין תשעים יום גם בנישואי טעות?


האם צריך להמתין תשעים יום גם בנישואי טעות?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן יג סעיף ח)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


האם צריך להמתין תשעים יום גם בנישואי טעות, ואם יש חילוק בין קטנה לגדולה?

פוסק השולחן ערוך, נשאת בטעות למי שאסורה עליו, וכשנודע הוציאוהו בית הדין, צריכה להמתין. וכתב הבית שמואל שהטעם הוא כיוון שחשבה שהוא בעלה, לכן אינה מתנגדת להתעבר. אולם, אם הייתה קטנה שאינה ראויה ללדת, כתב השולחן ערוך שאינה צריכה להמתין, שזה דבר שאינו מצוי הוא, וכל דבר שאינו מצוי ברוב לא גזרו בו.