האם פילגש צריכה להמתין 90 יום?


האם פילגש צריכה להמתין 90 יום?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן יג סעיף ז)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.האם פילגש המיוחדת לאיש צריכה להמתין שלושה חודשים לפני שתתחתן מאז שעזבה את פילגשה ומדוע?

פוסק השולחן ערוך, שפילגש מיוחדת לאיש, צריכה להמתין שלושה חדשים. וכתב הבית שמואל באות יא, שאפילו לדעת הרמב"ם לעיל בסעיף ו שסובר שבזונה לא גזרו, פילגש הקרובה לאישות צריכה להמתין.פילגש שהתעברה מפילגשה ולאחר מכאן התחתנה עם אחר והתגרשה וכעת רוצה לחזור לפילגשה האם צריכה להמתין תשעים יום?

כתב החלקת מחוקק באות ו, שאם התעברה מהמיוחד לה, ואחר כך התקדשה לאחר, התגרשה ורוצה לחזור לראשון, אינה צריכה להמתין תשעים יום. והטעם שדין זה שונה מסעיף ג משום, שיש לחלק שאם היא מיוחדת לו, הוי כידוע לכולם שהיא מעוברת ממנו.