האם ממאנת, מזנה, אנוסה, מפותה ושבוייה צריכות להמתין 90 יום?האם ממאנת, מזנה, אנוסה, מפותה ושבוייה צריכות להמתין 90 יום?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן יג סעיף ו)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.האם ממאנת או צריכה להמתין 90 יום?

פוסק השולחן ערוך ממאנת אינה צריכה להמתין, [מי היא הממאנת קטנה שאין לה אב, שהשיאוה אמה או אחיה. היא יכולה לבטל את הנישואין ללא צורך בגט, עד שתגדל.] כי לא גזרו אלא בגרושה.מזנה, פנויה אנוסה, מפותה ושבויה האם צרכיות להמתין 90 יום?

דעה א: הלכה כרבי יוסי, שחכמים לא גזרו מפני שנוהגות להתהפך ונזהרות שלא להתעבר כן דעתם של הרי"ף, הרמב"ם, והרשב"א, וכן פסק השולחן ערוך.

דעה ב: הלכה כרבי יוסי בגיורת, אבל ישראלית גדולה הראויה להתעבר צריכה להמתין, אבל בישראלית קטנה, אנוסה או מפותה, דמילתא דלאו שכיחא הוא, לא גזרו כמבואר בגמרא יבמות דף לה, לדעת שמואל. שמא לא נזהרה, כדעת שמואל כן דעתם של הרז"ה, הרא"ש, וכן פסק הרמ"א.נשואה שנאנסה האם צריכה להמתין תשעים יום טרם תשוב לחיק בעלה?

נשואה שנאנסה, אם לא נבעלה לבעלה בסמוך צריכה להמתין. כן דעת האור זרוע וכן פסק הרמ"א.

דעה א: רק לסוברים שאנוסה גדולה צריכה להמתין. כן כתבו החלקת מחוקק והבית שמואל.

דעה ב: גם לסוברים שאנוסה אינה צריכה להמתין, כי בדין הבחנה שהוא דרבנן, הקילו. אולם, באשת איש, כשיש חשש חמור של ממזרות, כולם מודים שצריכה להמתין (ביאור הגר"א אות י"ז).מהו שיעור "סמוך" שכתב הרמ"א, שאם נבעלה לבעלה, לפני שנאנסה, אינה צריכה להמתין - כי ממילא אין אפשרות להבחנה?

דעה א: אם ידוע שנבעלה לבעלה בשלשה חודשים שקדמו לאונס אינה צריכה להמתין. כן כתבו החלקת מחוקק והבית שמואל.

דעה ב: דווקא סמוך לאונס. אחרת בודקים אותה שלשה חודשים לאחר שנבעלה לבעלה, ואם אינה מעוברת, ממתינים שלושה חודשים מזמן שנאנסה, ואז בודקים אם התעברה מהאונס (ערוך השולחן).

 


לסיכום:
דעה א: גם גיורת פנויה וגם אנוסה ומפותה – אינן ממתינות, כדעת ר' יוסי (משנה למלך ברמב"ם, וכן פסק בשולחן ערוך).

דעה ב: גיורת פנויה, אינה ממתינה; אנוסה ומפותה ממתינה, כדעת שמואל, כן דעת הרז"ה, הרא"ש, וכן פסק רמ"א.

דעה ג: גיורת פנויה, ממתינה; אנוסה ומפותה, אינה ממתינה, כדעת ר' יוסי רק בגיורת פנויה כן דעת הבית יוסף ברמב"ם.