האם כל תנאי שעושים הבעל והאישה ביניהם חל?האם כל תנאי שעושים הבעל והאישה ביניהם תקף?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן סט סעיף ו)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.

 


האם כל תנאי שעושים הבעל ואישה ביניהם תקף, ועל אלו דברים אינם יכולים להתנות האם זה מוסכם לכל הדעות, ומדוע?

פוסק השולחן ערוך, שכל תנאי שהבעל והאישה עושים ביניהם תקף, חוץ משלושה דברים בהם התנאי אינו מועיל, והם:

1. עונתה, כי המתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שאינו ממון, תנאו בטל כן כתבו רש"י, תוספות, והרמב"ם. ויש החולק, וסובר שהתנאי מועיל, דנחשב כדבר שבממון, שיכול לפייסה בממון, ותתרצה לו. רבינו תם והביאו הבית שמואל.

2. עיקר כתובתה, כי חכמים עשו חיזוק לדבריהם. המרדכי חולק וסובר שאמנם אסור להשהות אשתו ללא כתובה, אך אם עשו תנאי בכתב, התנאי קיים, הובא בחלקת מחוקק אות י"א. אולם לדעה זו בעילתו הוי בעילת זנות.

3. ירושתה.עשו הבעל והאישה קנין על התנאי בנושא עונתה כתובתה וירושתה האם הדבר מועיל?

הפתחי תשובה באות ג כתב, שמבואר בספר מאירת עיניים, שגם בשלושה אלו, התנאי קיים. לעומת זאת, לדעת הבית מאיר אינו מועיל משום דהוי "קנין דברים", ולדעת הרשב"א שמועיל "קנין אתן", אם עשה קנין שלא ירש אותה הקנין יחול.