האם יש חיוב לשלם מזונות עבור ילד שנולד ללא נישואין?


האם יש חיוב לשלם מזונות עבור ילד שנולד ללא נישואין?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ע"א סעיף ד)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.האם יש חיוב לשלם מזונות עבור ילד שבא ללא נישואין, ומה הדין אם היא טוענת ברי שהוולד ממנו והוא טוען שמא הוולד ממנו?

פוסק השולחן ערוך, הבא על הפנויה וילדה ממנו, חייב לזונו (רא"ש). ודווקא אם הוא מודה שהוולד ממנו (ריב"ש). וכתב הבית שמואל שהטעם שכאשר לא מודה אזי הוא פטור. ואפילו אם היא טוענת ברי והוא טוען שמא דהיינו שמא הוולד אינו ממנו. (ריב"ש).האם יש דעות הפוטרות את האב ממזונות ילדו שנולד מפנויה, ומה הדין בבן הנולד מאנוסה?

לשיטת הר"ן שנגררים אחר אימו, גם כשמודה פטור, שהרי אינו חייב במזונות אימן (דרכי משה). יתכן שגם הר"ן יודה, משום שהוי כהתנו שאם יוולד הבן הוא יספק את מזונותיו, ובאנוסה יתחייב מטעם מזיק (אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קמג).