האם יכול האיש לחייב את האישה או האישה את האיש לעבור מחוץ לארץ לארץ ישראל?


האם יכול האיש לחייב את האישה או האישה את האיש לעבור מחוץ לארץ לארץ ישראל?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ע"ה סעיף ג)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.האם יכול האיש לחייב את האישה או האישה את האיש לעבור מחוץ לארץ לארץ ישראל, אפילו מנוה היפה לנווה הרע?

פוסק השולחן ערוך, שמחוצה לארץ לארץ ישראל כופין אותה (ובחלקת מחוקק כתב שגם את האיש כופים), לעלות, אפילו מנוה יפה לנוה הרע, ואפילו ממקום שרובו ישראל למקום שרובו גויים, ואין מוציאין מארץ ישראל לחוץ לארץ ואפילו מנוה רע לנוה יפה וממקום שרובו גויים למקום שרובו ישראל.היתנה עם האישה שלא יעלו לארץ ישראל, האם יכול לכופה לעלות?

היתנה עם האישה שלא יעלו לארץ ישראל, אינו יכול לכופה לעלות. לעומת זאת, אם רק נשבע שלא יוציא אותה ממקומו, מבלי להזכיר את ארץ ישראל, יכול לכופה (מהר"ם גלאנטי, באר היטב אות טז).