האם יכולים האיש או האישה לומר שאינם מעוניינים בתנאים שנתקנו לטובתם לאחר שהתחתנו?האם יכולים לומר שאינם מעוניינים בתנאים שנתקנו לטובתם לאחר שהתחתנו?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן סט סעיף ה)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.

 

האם יכולה האישה לומר שאינה חפצה שבעלה יפדה אותה אם נשבית וגם לא יאכל פירות נכסי מלוג?

פוסק השולחן ערוך, שהאישה אינה יכולה לומר, אל תפדני ואל תאכל פירות מנכסי מלוג, [תיקנו פירות נכסי מלוג תחת פדיונה.] והטעם כדי שלא תתערב בין הגויים. וטעם נוסף הובא בבית שמואל בשם הר"ן שפדיונה הוא גם לטובת הבעל, שיהיה לו לשמשו.

 

 

האם יכולה האישה להתנות על פדיונה קודם הנישואין?

דעה א': אינו מועיל (תוספות הובא בבית שמואל).

דעה ב': מועיל (רשב"ם, וכן משמע מהשולחן ערוך הבא).


 

האם הבעל או האישה יכולים לומר איני קובר ואיני יורש?

כתב בחלקת מחוקק באות ט, שהבעל או האישה אינם יכולים לומר איני קובר ואיני יורש, תיקנו ירושת כתובתה תחת קבורתה. כי הם תוקנו לטובת שניהם, ולא בעיקר עבור אחד מהם.