האם יבמה צריכה להמתין שלושה חודשים קודם הייבום ומדוע?


האם יבמה צריכה להמתין שלושה חודשים קודם הייבום ומדוע?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ד סעיף כה)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.האם יבמה צריכה להמתין שלושה חודשים קודם הייבום ומדוע, ומה הדין הוולד אם לא המתינה?

פוסק השולחן ערוך, שצריכה להמתין שלושה חודשים בין מיתת הבעל לייבום, והטעם שמא האלמנה מעוברת מבעלה שנפטר, והיא אסורה על הייבם מדין אשת אח. לא המתינה ויבמה תוך שלושה חודשים וילדה, הולד ספק בן תשעה חודשים לבעלה שנפטר, ספק שבעה חודשים ליבם, וממילא הולד כשר.לא המתינה היבמה שלושה חודשים וילדה, ולאחר מכאן התעברה מהיבם מה דין הוולד השני?

פוסק השולחן ערוך, חזרה האישה וילדה שוב ליבם, הולד ספק ממזר, כי אם הבן הראשון הוא מהבעל שנפטר הרי האישה אסורה עליו והולד השני ממזר. לעומת זאת, אם הבן הראשון הוא מהיבם, הרי שייבם אותה בהיתר וגם הולד השני כשר (רמב"ם).