האם דין חיוב הכסות והמדור כדין חיוב מזונות?
(שולחן ערוך אבן העזר סימן עג סעיפים ז-ח)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.האם דין חיוב הכסות והמדור כדין חיוב מזונות? 

פוסק השולחן ערוך, כל מי שחייב במזונות אשתו וילדיו חייב גם בכסות. והוא הדין גם לעניין מכירת נכסיו לכיסוי הוצאות אלו. בין בחייו ובין אחר מותו, ולעניין טענות הצדדים בעניינים אלו עיין לעיל בסימן ע בסעיף י.