האם גרושה שלא הניקה בכלל יכולה להינשא בתוך 24 חודשים מיום שהתגרשה?


האם גרושה שלא הניקה בכלל יכולה להינשא בתוך 24 חודשים?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן יג סעיף יד)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


האם גרושה שלא הניקה בכלל יכולה להינשא בתוך 24 חודשים, לאחר שמסרה את הולד למינקת ומדוע, ומה הדין אם כבר נישאת האם יחייבו את האיש לגרשה?

דעה א: אמנם אלמנה צריכה להמתין, אך גרושה כל עוד לא הניקה קודם שהתגרשה באופן שהתינוק מכירה, אינה צריכה להמתין לאחר שילדה ומסרה למינקת, אבל קודם שילדה צריכה להמתין. כן דעת שו"ת הרשב"א. הב"ח. וכן הביא השולחן ערוך כדעת היש אומרים הראשון. החלקת מחוקק באות י"ז הביא שבבית יוסף כתב שראה מורי הוראה הנוהגים כדעה זו ולא מיחה בידם, כי יש להם אילן גדול להיתלות עליו.

דעה ב: גם גרושה צריכה להמתין ריב"ש. וט"ז. שולחן ערוך כדעת ויש מי שאומר. הרשב"א סובר כרבינו שמשון הזקן בסוף סעיף י"א, ואין הלכה כמותו. אולם בדיעבד, גרושה שנישאת לא תצא (ט"ז). והסביר הבית שמואל באות ל"ז כי בזה יש לסמוך על רבינו שמשון.גרושה שרוצה להינשא בתוך כ"ד חודש האם יש חילוק בין אם הוולד מכירה לבין אם אינו מכירה?

הבית שמואל באות ל"ז מסתפק, האם לעיל נחלקו רבינו שמשון ורבינו תם כשהתינוק אינו מכיר את אמו, אך כשהתינוק מכיר את אמו גם רבינו שמשון מודה לרבינו תם, לפי זה הרשב"א סובר כדעת רבינו שמשון, ורבינו תם והרא"ש חולקים על הרשב"א. או שנאמר שרבינו שמשון ורבינו תם נחלקו במכירה, ובשאינו מכירה יתכן שיודו לרשב"א וכך הבין מהר"י מינץ. אולם מסקנת הבית שמואל, שרבינו תם והרא"ש אוסרים גם כשלא מכירה. כי ראייתם הוא מכך ששנינו סתם מינקת, ולא חילקנו בין אלמנה לגרושה.כיצד פוסק השולחן ערוך להלכה בגרושה שאין הוולד מכירה, האם מותר לה להינשא בתוך כ"ד חודש או לא, ובאלו תנאים התיר הנודע ביהודה לגרושה שלא הניקה להינשא?

הפתחי תשובה הביא, שלדעת הנודע ביהודה, מלשון השולחן ערוך שכתב יש מי שאומר על שתי הדעות, נראה שפסק שאם החלה להניק, אפילו אם הולד עדיין אינו מכירה, צריכה להמתין. לעומת זאת, אם עדיין לא החלה להניק, אינה צריכה להמתין. לכן פסק להקל, בגרושה שלא רצתה להתחיל להניק, בתנאי שאבי האשה שהיה עשיר ותקיף גדול, יתחייב לדאוג לכל צרכי הולד. ושהמינקת שישכור תהיה אלמנה או גרושה, ושהמינקת תישבע על דעת רבים שלא תינשא בזמן ההנקה ושלא תחזור בה מלהניק. וצריכה להמתין ג' חודשים לאחר הלידה, משום שעד ג' חודשים עדיין יש לה חלב, והיא עדיין בכלל מינקת חבירו.אלמנה שאינה חייבת להניק, כגון שהכניסה לבעלה שתי שפחות, או שאמרה איני ניזונות ואיני עושה, או שביקשה את כתובה, האם יכולה להינשא בתוך כ"ד חודשים, ומה הדים אם נישאת?

בבית שמואל ובפתחי תשובה באות ל, כתבו שלדעת אמונת שמואל, דינה כדעת הרשב"א בגרושה, שאם נתנה למינקת, אינה צריכה להמתין. ועל פי זה התיר לאלמנה עשירה להינשא. אולם הביא הפתחי תשובה בשם הנודע ביהודה שההיתר כאן היה רק מפני שהאשה היתה מופקרת לזנות, והאמונת שמואל לא רצה לפרסם זאת, משום כבוד בית אביה, שהיתה ממשפחה של אנשים עשירים וחשובים. לדעת הבית שמואל והנודע ביהודה אישה זו צריכה להמתין כ"ד חודשים. כי צריך לחלק בין גרושה לאלמנה: 1. אלמנה בדרך כלל חייבת להניק. לעומת זאת, גרושה לעולם אינה חייבת להניק, כל עוד הולד אינו מכירה, ולכן אין עליה שם מניקה. 2. בגרושה אביה קיים ויכול למסמס ביצים וחלב עבור התינוק. כך כתב הבית שמואל באות ל"ז. דבריו מביא הבית שמואל את דברי הט"ז, שבדיעבד אם נשאת לא תצא. אך קשה שהרי הט"ז עסק בגרושה ולא באלמנה, ולכן לא ברור אם כוונת הבית שמואל להקל בדיעבד אף באלמנה.