האם במחזיר גרושתו צריכה להמתין תשעים יום?


האם במחזיר גרושתו צריכה להמתין תשעים יום?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן יג סעיף ג-ד)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


אישה שתעברה, ולאחר מכן נשאה לאחר והתגרשה, ורוצה להינשא לראשון האם צריכה להמתין תשעים יום או כ"ד חודשים, והאם במחזיר גרושתו צריכה להמתין תשעים יום?

פוסק השולחן ערוך אשה שתעברה, ולאחר מכן נשאה לאחר ונתגרשה, ורוצה להינשא לראשון, צריכה להמתין שלושה חודשים, על אף ששניהם מודים שהיא התעברה מהראשון. והטעם הסביר בחלקת מחוקק באות ג בשם הרא"ש, כי לא פלוג וגם בעת הגירושין יודעים שהיא בהריון. אולם, כתב הבית שמואל באות ו שאינה צריכה להמתין כ"ד חודשים כדין מעוברת. כל זה במקרה של פנויה שהתעברה ונשיאת ורוצה לחזור לרא"ש, אבל בסתם מחזיר גרושתו פוסק השולחן ערוך בסעיף ד שאינה צריכה להמתין.