האם אלמנה צריכה להמתין 90 יום ממיתת הייבם?


האם אלמנה צריכה להמתין 90 יום ממיתת הייבם?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן יג סעיף ב)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


אלמנה הזקוקה לייבום ומת הייבם האם צריכה להמתין 90 יום מיום מיתת הייבם, ומה הטעם לכך, ומה הדין בזמנינו שלא עושים ייבום, ומה הדין אם כבר חלצה הייבמה ולאחר מכאן מת הייבם?

פוסק השולחן ערוך מת הייבם, צריכה להמתין שלושה חודשים, ממיתת הייבם, לפני שתנשא. וכתב הבית שמואל באות ד שהטעם לכך, מפני שהיא קרובה יותר לביאה מאשר ארוסה. ובפתחי תשובה באות ד כתב, שגם בימינו שלא עושים ייבום, וממילא אינה קרובה לביאה, צריכה להמתין. כי על אף שבטל הטעם, לא בטלה התקנה. אבל אם כבר חלצה אינה צרכיה להמתין כמבואר בגמרא מסכת יבמות דף מב עמוד א, והטעם כי החליצה מוכיחה שלא בא עליה כפי שכתבו התוספות שם.