האומר על עצמו שהוא ממזר האם נאמן לאסור עצמו בבת ישראל?


האומר על עצמו שהוא ממזר האם נאמן לאסור עצמו בבת ישראל?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ד סעיף ל)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.


האומר על עצמו שהוא ממזר האם נאמן לאסור עצמו בבת ישראל, ומדוע, ומה דין בנו?

פוסק השולחן ערוך, האומר על עצמו שהוא ממזר, נאמן לאסור את עצמו על בת ישראל, ואסור בממזרת עד שייוודע ודאי שהוא ממזר. והסביר הבית שמואל באות נג, שהטעם לכך הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו ולכן אינו נאמן להעיד על כך. אולם, משום ד"שויא אנפשיה חתיכה דאיסורה", הוא אסור בבת ישראל. עוד פוסק השולחן ערוך, שבנו כמוהו, ואם יש לו בני בנים, אינו נאמן לפסול אלא את עצמו.