גוי שהתגייר האם ילדיו מתייחסים אחריו?


גוי שהתגייר האם ילדיו מתייחסים אחריו?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף ז)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר


גוי שהתגייר האם ילדיו מתייחסים אחריו ומה הדין בעבד שהשתחרר ומדוע?

כתב השולחן ערוך גוי שהתגייר עם בניו, קיים מצות פריה ורביה, כי זרעו של הגוי מיוחס אחריו, וכבר קיים את המצווה בהיותו גוי, אך עבד לא קיים, עד שיוליד אחרי שהשתחרר. והסביר הבית שמואל באות יב שהטעם הוא כי אין זרעו של העבד מיוחס אחריו, "עבד אין לו חייס". גוי שהתגייר ללא ילדיו, האם בניו הגוים עולים לו לקיום מצוות פריה ורביה?

הבית שמואל אות יב הביא בזה מחלוקת:

דעה א: לא קיים מצות פריה ורביה (רמב"ם, רא"ש, שולחן ערוך ומגיד משנה).

דעה ב: קיים מצות פריה ורביה (שו"ת מהרי"ל, מהרש"ל, כך גם משמע בתוספות).