ארוסה שאינה רוצה להתחתן וטוענת מאיס עלי מה דינה?


ארוסה שאינה רוצה להתחתן וטוענת מאיס עלי מה דינה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ע"ז סעיף ה)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.ארוסה שאינה רוצה להתחתן וטוענת מאיס עלי מה דינה ומה הדין אם יכולה לברר את טענתה?

פוסק השולחן ערוך, ארוסה שאינה רוצה לינשא, בטענת מאיס עלי, אין אביה חייב ליתן לו מה שפסק בנדונייתא. וכתב הבית שמואל, שמדובר שאינה יכולה לברר את טענותיה, אבל אם היא יכולה לברר את טענותיה, אפילו לאחר שכבר נישאו מוציאים מהבעל.


אישה שטוענת מאיס עלי לאחר הנישואין, והאב טרם העביר את הנדוניא האם ניתן לחייבו להעבירה, ומה הדין אם כתב האב שטר חוב, או ממרני, שייתן סכום מסוים, האם חייב ליתנו?

כתב הבית שמואל באות ל"ג, גם אם כבר נישאו והאב טרם העביר לחתן את הנדוניא, ואפילו נתן לו שטר חוב, אינו חייב לפורעו, וכל שכן בשידוכים שלנו. והטעם לכך הוא מפני שהבת כבר אינה ברשות האב, לכן הוא אינו אשם בכך, וכשפסק לתת, כוונתו היה לתת רק אם יינשאו. אבל אם נתן לחתן שטר "ממרני", שכתוב בו שהחוב הוא כלפי כל מי שמחזיק בשטר, חשיב בחזקת החתן, וחייב לפרוע.