אפוטרופוס דין וחשבון


תקנות הדיון - פרק כג - דינים וחשבונות


קצב. דינים וחשבונות

מה ידרוש בית הדין מהאפוטרופוס שמונה, או ממנהל עיזבון שמונה לפרט לו, ומתי מועד הגשת הפירוט וכיצד יאמת זאת בית הדין, ומה יעשה בית הדין לאחר אימות הפירוט? במינוי או באישור מינויו של אפוטרופוס, לרבות מנהל עיזבון ומנהל הקדש, על ידי בית הדין, ידרוש בית הדין פירוט הרכוש הנמסר לאפוטרופוס. דרך הגשת הפירוט, מועד ההגשה ואופן אימות הפירוט ייקבעו על ידי בית הדין. אחרי אימות הפירוט יוציא בית הדין שטר פירוט הרכוש, שהעתק אחד ממנו יישמר בתיק בית הדין והעתק יימסר לכל אחד מהאפוטרופוסים.

 

קצג. מסירת דין וחשבון

האם חייב האפוטרופוס למסור דין וחשבון על מה שהוא עושה, ומתי, ולמי? אפוטרופוס כאמור חייב למסור דין וחשבון לבית הדין בהתאם לנקבע בצו המינוי או בשטר ההקדש ובכל עת שיידרש לכך על ידי בית הדין.

 

קצד. רשות בית דין לפעולות

מעשה שצריך את אישורו של בית הדין, כיצד יעשהו האפוטרופוס? אפוטרופוס שברצונו לעשות מעשה אשר לפי הדין עליו לקבל רשות מבית הדין לעשותו, יגיש לבית הדין בקשה בכתב לכך ויציין בה את פרטי המעשה והנימוקים המחייבים את עשייתו.