אמר האיש לפני שהלך טלי מעשה ידיך במזונותיך והאישה שתקה האם יש לה מזונות?


אמר האיש לפני שהלך טלי מעשה ידיך במזונותיך והאישה שתקה האם יש לה מזונות?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ע סעיף ט)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.אמר האיש לאישה לפני שהלך טלי מעשה ידיך במזונותיך והאישה שתקה האם יש לה מזנות, ומה הדין אם מיחתה?

פוסק השולחן ערוך, הבעל שאמר לאשתו בשעה שהלך טלי מעשה ידיך למזונותיך, ושתקה, אין לה מזונות. ומבאר בחלקת מחוקק באות ל"ג ששתיקתה נחשבת כהסכמה, אך אם מיחתה ואין מעשה ידיה מספקים לה למזונות, חייב הבעל ליתן לה מזונות.