אדם שנשתטה האם מפרנסים את ילדיו מנכסיו?אדם שנשתטה האם מפרנסים את ילדיו מנכסיו?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן ע"א סעיף ג)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.אדם שנשתטה האם מפרנסים את ילדיו מנכסיו?

פוסק השולחן ערוך, מי שנשתטה, מפרנסים מנכסיו את בניו ובנותיו אפילו הן יתרין על שש, עד שיגדלו:

דעה א': כפשט הגמרא לעיל, שבנשתטה מפרנסים מנכסיו אפילו את ילדיו הגדולים מגיל שש, אפילו אינו אמוד, כי מסתמא ניחא ליה (ר"ן, טור, שולחן ערוך).

דעה ב': אפילו בנשתטה, לא זנים את ילדיו מעל גיל שש מנכסיו, שמא לא ניחא לו, ולכן לא יורדים לנכסיו שלא בפניו (רמב"ם). המגיד משנה יישב את הקושי שנוצר בהבנת הגמרא, ומסביר שלשיטת הרמב"ם הגמרא עוסקת באמיד, אך באינו אמיד אפילו נשתטה לא זנים את בניו.