אדם שחשקה נפשו בתורה האם יכול לא להתחתן?


אדם שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי האם יכול שלא לישא אישה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף ד)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר


פוסק השולחן ערוך שאדם שאינו נושא אשה כלל, כי חשקה נפשו בתורה כבן עזאי, אין בידו עוון.


כיצד בן עזאי נפתר ממצות פרו ורבו, הרי זו מצוה שאינה יכולה להיעשות על ידי אחרים?

1. המהר"ם שיק תירץ, שמהות המצוה היא משום לשבת יצרה, וזה יכול להיעשות על ידי אחרים.

2. ערוך השולחן תירץ, שאם היה מתבטל מלימוד תורה, הוא היה מסתכן בנפשו. ויש עוד תירוצים נוספים.


האם לכתחילה גם אדם כבן עזאי יכול שלא לישא אישה או רק בדיעבד?

דעה א: בטורי זהב כתב אין בידו עוון, אך לכתחילה יש לישא אשה.

דעה ב: והלבוש כתב שאף לכתחילה יכול ללמוד ולא לישא אשה, כי העוסק במצוה פטור מן המצוה.