תרם לצדקה וקיבל החזר מס


תרם לצדקה וקיבל החזר מס


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מעשה ביהודי טוב שתרם ממעשר שלו למוסד תורני סך 10,000 ש"ח וקיבל החזר מרשויות המס  כ - 3,500 ₪. 


ועתה שאלתו:

א) האם כסף שייך לו או למוסד? 

ב) האם צריך לחזור ולעשר שוב מה שקיבל מרשויות המס?


תשובה!

א) לענ"ד נראה שהכסף שהגיע מהחזר המס, שייך לתורם. ואין להקשות ממ"ש הרמ"א (יור"ד רנט,א): אין נושאין ונותנין בצדקה העומדת לחלק לעניים וכו', שמא יבאו עניים ולא יהיה להם מעות לחלק. עכ"ל. שגם בנ"ד מכך שהרוויח מהצדקה שנתן, יצטרך להחזיר למוסד.

זה אינו, האחד, משום שטעם הרמ"א לא שייך בנ"ד. שנית, לא שייך לומר שהרוויח מכספי צדקה אלא שרשויות המס לקחו לו מס ובסוף השנה מחזירים לו (אגר"מ יור"ד א,קמג).

אולם יש להעיר, שמא יצטרך לתת חצי מהחזר המס למוסד, והוא ממ"ש השו"ע (חו"מ קפג,ו) בשליח שקנה למשלח חפץ והמוכר הוסיף לשליח מתנה - שיש להם לחלוק. אולם יש לדחות שאינו דומה מב' טעמים: 

א. שהמס הכנסה מנכה לו מהחוב שהוא חייב להם ולא שהוא מרוויח ע"י כסף של צדקה שנתן. 

ב. שהצדקה שנתן, זה כסף שלו רק שהוא מצווה לתת צדקה וא"כ אין זה נחשב שהוא הרוויח מכסף צדקה, ודמי לראובן שאמר לשמעון אם תתן מכספך ללוי, אתן לך מתנה, דודאי לא נאמר ששמעון הרוויח ע"י כסף של לוי.

ב) נראה שצריך לחזור ולעשר, הואיל והוא כסף אחר ועדיין לא עישר אותו. וכך דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (מעיין אומר ו,א,יג). ברם, בשו"ת ישיב יצחק (ד,יור"ד,יז) כתב, אם כבר עישר את כל הכסף שהרוויח כלומר הברוטו, נראה שאינו צריך לחזור ולעשרו.


להלכה: 

א. החזר מס - שייך לתורם. 

ב. נראה שצריך לחזור ולעשר את החזר מס.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.