זרק אוכל של חברו מפני שחשב שהוא איסור האם חייב לשלם?


הניח אוכלין של חברו תחת המיטה


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

אברהם זכה לסיים את הש"ס ולכך הזמין מיני מאפים ושתיה לצורך סעודת המצוה והניחו בחדרו בישיבה, חברו לחדר רצה לסדר את החדר ולכן הניח את האוכלים תחת מיטתו של אברהם כשהיה יושן. 

וכשהתעורר אברהם, גילה לתדהמתו שהאוכל היה מתחת למיטתו ונאסר באכילה. ולכן דרש מחברו תשלום. 

ותוך כדי שנוצר ויכוח בין הלומדים, קם אחד ועשה מעשה וזרק את כל האוכל והשתיה, למען לא יכשלו בזה, דחמירתא סכנתא מאיסורא. 

ועתה תובע הניזק שניהם?


תשובה!

בשולחן ערוך (יור"ד סימן קטז סעיף ה) כתב: לא יתן תבשיל ולא משקים תחת המטה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. ובבינת אדם הביא בשם הגר"א שיזרקם במקום שלא ימצא אותם אדם (הובא דבריו בפת"ש ס"ק ה)

א"כ יוצא שהזיק את חברו בכך שהניחו תחת המיטה כשהיה ישן, כי עתה אסור לאכילה. וממילא, טוב עשה הבחור שזרק האוכל.


אולם, יש לדון לפטור את מניח האוכל מכמה טעמים:


א) הואיל וההיזק אינו ניכר, אינו שמיה היזק כנפסק בשו"ע (חו"מ סי' שפה סעיף א) ובשוגג פטור.


ב) אוכל שהונח תחת המיטה בלא ידיעת הבעלים, אינו נאסר כמבואר בשו"ת רב הפעלים (ח"ד סוד ישרים סי' ו) על דרך שאמרו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו (פסחים צ.) כמבואר גם בשו"ע חו"מ סי' שפ"ה סעיף ב: המנסך יין חבירו לעבודה זרה, לא נאסר, שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו... אולם יש להעיר מהנאמר בסמ"ע סק"ג שפירש טעמא דמילתא סמ"ע סימן שפה ס"ק ג אין מדרכו לאסור, משו"ה זה אף ששמעו מפיו שאמר שכונתו לנסך אמרינן לצעוריה לחבריה קא מכוין ולא גמר בדעתו לנסכו, וכן הוא מבואר ביו"ד סימן ד' [סעיף ד'] ע"כ. ולפי"ז בנ"ד לא שייך האי טעמא משום שבפועל קיימת טומאה על האוכל גם אם לא התכון כלל לאוסרו.


ג) קרקע מרוצפת אין רוח טומאה שורה על האוכל, מכתם לדוד (דקי"א) ויפה ללב (ח"ג סי' קטז)


ד) בימינו אין רוח רעה מצויה בינינו, כמבואר בחיד"א (סי' קטז) ובשו"ת גליא מסכת (חאה"ע סימן יא). 


לכן יש לפטור את המניח אוכל תחת המיטה שיכול לטעון 'קים לי' כהמקילים.

אולם לענ"ד יש לחייב את הזורק ולא יכול לטעון קי"ל כהמחמירים, כי יכל הניזק למוכרו לגוי.


להלכה: 

א. הניח אוכל חברו תחת מיטה פטור מתשלום. 

ב. אולם יש לחייב את הזורק בכל תשלום המאפים והשתיה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.