האם מותר לקחת חפץ מתלמיד שמפריע בשיעור והאם חייב להחזירו?


לקיחת חפץ מתלמיד שמפריע בשיעור


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מעשה במנהל ת"ת שהחרים לאחד הילדים כ60 קלפים והביאו לאחד המלמדים שיחלק לתלמידיו. ועתה המלמד נכנס לבית הספק אם יש חשש לגזל?


תשובה!

א.יש לדון אם מותר למנהל לקחת לתלמיד את החפץ אף באופן שמתכון להחזירו לאחר מכן, שהלא קי"ל אסור לגזול ע"מ להשיב כמבואר בגמ' ב"מ סא: וכך פסק בשו"ע (שמח,א) וזה אף אם מתכון לטובת הנגזל וכמו שכתב שם מרן אפי' לתת לו כפל.


אלא שיש ד' התרים לכך: 


א) יש להסתמך על ה"יש מפרשים" שהובאו בשיטה מקובצת שם, שאין איסור גזל באופן שמתכון להחזירו לו, שהא מעשים בכל יום שעושים כן. ע"ש. וא"כ ה"ה לנ"ד באופן שעושה כן לטובת התלמיד שיתרכז בשיעור וגם לא יפריע לאחרים יהיה מותר.


ב) שאם כדי לחנך את הילד מותר לרב לחנכו כנפסק ברמב"ם (ת"ת ב,ב) ובשו"ע (יו"ד רמה,י) א"כ כ"ש דיכול ליקח ממנו מה שבידו אם זה מעכבו מללמדו. עי' בשו"ת משנה הלכות (ו,רפד)
ג) אפשר שבית הספר יכול להסיע על קיצתו כדאיתא במס' ב"ב,ח: וע"כ כל הנכנס ללמוד שם, ע"ד שאם יפריע בשיעור יהיה ניתן לקחת לו החפץ. (שערי משפט ח"ב פ"א,כא)


ד) לא גרע מדין הכניס חפץ לרשות חברו שלא ברשות שהיה יכול להוציאו לחוץ כמבואר מגמ' ב"מ קא. וכנפסק בשו"ע (שיט,א). הרב צבי בן יעקב (תחומין יט 51-54)


ב. אלא שיש לדון אם המנהל אינו מתכון להחזירו אם הוא בכלל גזל. לענ"ד אין היתר לכך הואיל והחפץ שייך לאביו (שו"ע ער,ב) וגם את"ל של הקטן, ג"כ אסור, משום דרכי שלום כמבואר שם (סעי' א) וכן פסקו האחרונים הנ"ל וכ"כ בפת"ח (ה,א,יז) אלא שסיים וכתב, שאם לפי ראות עיניו יש לאבדו לתקנת התלמידים, מותר.


להלכה: 

מנהל או מלמד יכולים להחרים חפץ כשמפריע למהלך השיעור אבל חייבים להחזירו כשהולך לביתו.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.