דין צדקה בטעות


הצ'ק שנשלח מרשב"י


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מעשה ביהודי ששפך תחינתו בפני התנא הקדוש רשב"י וביקש שישלח לו סך $50,000 ואף השאיר פתק ובו כתוב כתובתו למשלוח הכסף.

עמד לידו יהודי עשיר מחו"ל שחרה באפו על התנהגותו, והחליט לחנכו. ולשלוח לו צ'ק על סך הנזכר ולחתום במקום חתימת ידו את השם של רשב"י שבכך הצ'ק לא יכובד.

לאחר זמן, הופתע שהצ'ק כובד כי היה חתום בחתימת ידו (כנראה מהרגל וחוסר תשומת לב) במקום שמו של רשב"י. ועתה בא לתבוע את כספו מאותו עני שזכה מהטעות?


תשובה!

א) הנה היה מקום לנותן הצ'ק לטעון טענת 'משטה' הייתי בך כשנתתי לך את הצ'ק על סך מופקע כמבואר בשולחן ערוך (פא, א). אלא שלענ"ד טענת משטה אינה מועלת בנדון שלנו הואיל שנתן את הצ'ק למקבל וכמו שמבואר בשו"ע שם (סעיף ד).ב) עוד יש מקום לשמוע טענת הנותן בכך שלא שם לב כשחתם על הצ'ק את חתימתו במקום את שמו של רשב"י. והוא ממ"ש רשב"א (סי' אלף קנו) הובא בב"י (קמז). אלא שברמב"ן (סי' ע"ז) מבואר להיפך וכמו שפסק השו"ע (מה, ו) כשחותם על מסמך אף שכתוב בשפה שאינו מבין, מתחייב בכל מה שכתוב בו.

ג) עוד יש לומר שזה צדקה בטעות כמבואר בשו"ע (יור"ד רנג, ז ובחו"מ רנג, טז) ובפרט בנ"ד ודאי יש אומדנא דמוכח שאין העשיר כלל התכוון לתרום לו סכום גדול. וכמבואר בש"ך (יו"ד רנא, ט).


להלכה: מקבל הצ'ק בטעות, חייב להחזיר את הכסף לעשיר.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.