מידע רלוונטי ללימודי דיינות - מאמרים וסרטונים להעשרת הידע ההלכתי - לימוד נעים והמשך יום מקסים

דין צדקה בטעות

עוד יש לומר שזה צדקה בטעות כמבואר בשו"ע (יור"ד רנג, ז ובחו"מ רנג, טז) ובפרט בנ"ד ודאי יש אומדנא דמוכח שאין העשיר כלל התכוון לתרום לו סכום גדול. וכמבואר בש"ך (יו"ד רנא, ט).

קרא עוד