קביעת מועדים בתיקי בית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:
יא. קביעת מועדים בתיקי בית הדין


מועד הדיון הראשון בתיקים יקבע על ידי המזכירות בתיאום עם אחד מדייני ההרכב שידון בתיק. החלטה על קביעת מועד הדיון תינתן לא יאוחר משבעה ימים מפתיחת התיק.

מועדים לדיוני המשך, יקבעו, ככל האפשר, לא יאוחר מתשעים יום ממועד הדיון הקודם.