פרוטוקול - החלטה ופסק-דין בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:


ד. פרוטוקול, החלטה ופסק-דין


בסמוך לסיומו של כל דיון בבית הדין תינתן החלטה.

ראה בית הדין כי אין בידו ליתן החלטה לגופו של ענין על אתר, או שיש מקום להפנות את הצדדים לגישור או פשרה, יתן החלטה בה ייאמר כי הענין נדחה לעיון ומתן החלטה. כמובן, בית הדין יפעל בשקידה ראויה לתת את החלטתו תוך זמן סביר.
כל צד זכאי לקבל העתק הפרוטוקול וההחלטה של בית הדין. לצורך כך, יעביר מזכיר הרכב בית הדין, בסמוך ככל האפשר לסיום הדיון, את הפרוטוקול וההחלטה לידי הצדדים. למרות האמור, בנסיבות מיוחדות, יוכל אב בית הדין להורות על עיכוב במסירת הפרוטוקול וההחלטה, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלושה ימים, אלא מסיבות שיירשמו בהחלטה מפורשת.פסקי דין או החלטות המסיימות את הדיון, ינתנו לא יאוחר מששים יום ממועד סיום ההליך. ראה בית הדין שאינו יכול ליתן פסק דין או החלטה בפרק הזמן האמור, יודיע על כך בכתב לצדדים ולב״ב, ינמק את העיכוב במתן פסק הדין, ויתחום את זמן מתן פסק הדין. העתק מהחלטה/ הודעה זו, תשלח לנשיא בית הדין הרבני הגדול.

לא ניתן פסק דין או החלטה תוך ששים יום, מתום ההליך שלגביו יש צורך במתן פסק דין או החלטה, ידווח על כך המזכיר הראשי לנשיא בית הדין הרבני הגדול ולמנהל בתי הדין. מנהל בתי הדין יבדוק את הסיבות להשהיית מתן פסק הדין או ההחלטה, וככל שיש צורך ידווח על תוצאות בדיקתו לנשיא בית הדין הגדול.החלטות ביניים בבקשות שהופנו להרכב, ינתנו סמוך ככל האפשר להגשתם. החלטות בבקשות דחופות, כגון צו עיכוב יציאה, צו עיקול או צוים דחופים אחרים, ינתנו באופן מיידי. בימי פגרה וכיוצ״ב, המזכיר הראשי של בית הדין או מי מטעמו, ייצרו קשר עם אב״ד או עם מי מדייני ההרכב, ויידעו אותו על קיומה של הבקשה הדחופה.