פסק דין במעמד צד אחד


תקנות הדיון - פרק יג - פסק דין שניתן במעמד צד אחד


קכ. התנגדות לפסק דין

האם וכיצד, רשאי בעל דין להתנגד לפסק דין או לשנותו, שניתן נגדו במעמד צד אחד? ניתן פסק דין במעמד צד אחד, רשאי בעל הדין להגיש בקשה לביטולו או לשינויו.

 

קכא. מועד הגשה

עד מתי רשאי בעל דין להתנגד לפסק דין שניתן נגדו במעמד צד אחד, וממתי? בקשה לביטול יש להגיש תוך שלושים יום מהיום שנמסר לבעל הדין העתק מפסק הדין, אולם רשאי הוא להגיש את הבקשה גם לפני שנמסר לו העתק הפסק.

 

קכב. דרך הגשה

כיצד תוגש התנגדות לפסק שניתן במעמד צד אחד? בקשה לביטול תוגש בכתב, עם העתק לצד שכנגד.

 

קכג. סדרי הדיון בה

מהו סדר הדיון בהתנגדות לפסק שניתן במעמד צד אחד? סדרי הדיון הם כמו בכל תביעה, אלא שהמבקש טוען ראשון.

 

קכד. ביצוע פסק הדין

מתי פג תוקפו של פסק דין שניתן במעמד צד אחד? פסק דין שהוגשה בקשה לביטולו עומד בתוקפו וניתן לביצוע כל עוד לא בוטל על ידי בית הדין או עוכב ביצועו.

 

קכה. עיכוב הביצוע

האם בית הדין רשאי לעכב ביצועו של פסק דין שניתן במעמד צד אחד, והאם רשאי לעשות זאת בפני צד אחד? הוגשה בקשה לביטול, רשאי בית הדין לעכב את ביצוע פסק הדין אם נתבקש לכך ורשאי הוא להחליט על עיכוב ביצוע במעמד צד אחד.

 

קכו. עבר המועד

האם וכיצד יקבל בית הדין בקשה להתנגדות לפסק דין שניתן במעמד צד אחד, לאחר שעברו שלושים יום ולא התנגד זה שכנגדו ניתן הפסק דין? לא הוגשה בקשה לביטול בתוך שלושים יום מהיום שנמסר לבעל הדין העתק מהפסק דין, לא ידון בית הדין בבקשה לביטול פסק הדין, אלא רק בדרך סתירת הדין ודיון מחדש כפי שנקבע בפרק הבא.

 

קכז. אישור פסק הדין או ביטולו

מי יאשר או יבטל את פסק הדין, ומה יתן במקומו? אחרי הבירור, כאמור בפרק זה, יאשר בית הדין את פסק הדין או יבטלו ויוציא פסק דין חדש.