פסילת דיין או הרכב בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:


ב. פסילת דיין או הרכב


דיין שהוגשה נגדו טענת פסלות עליו להחליט בטענה זו לפני שיתן כל החלטה מהותית אחרת.

יש ליתן עדיפות לבקשות פסילת דיין או הרכב, ולדון בהן מיידית לכל היותר תוך שבועיים מהגשת הבקשה, כדי למנוע עיכוב משמעותי בניהול הדיונים.

במקרה של דחיית הבקשה ע״י בית הדין האזורי, החלטה שתינתן תהא מנומקת מתוך התייחסות לכל פרטי הבקשה.על החלטת הדחיה יחתום הדיין שביקשו לפוסלו או כל ההרכב שמבקשים לפוסלו.

בהגשת ערעור פסילה לבית הדין הגדול תינתן החלטה בענין הפסילה בתוך שבועיים לכל היותר, ע״י נשיא בית הדין הגדול, או במותב תלתא שיוסמך לדון בכך על ידי נשיא בית הדין הגדול.

במקרה שרואה בית הדין צורך דחוף להמשיך ולדון למרות הגשת ערעור על דחיית הפסילה יתן בית הדין החלטה נוספת ומנומקת על הצורך בהמשך הדיון.