סמכות מזכירויות בתי הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:ט. סמכות מזכירויות בתי הדין


המזכירות רשאית לדחות קבלתו לרישום של כתב בי דין, אשר אינו עונה על דרישות הדין, אך לפי בקשת בעל דין יובא כל עניין לפני דיין של ההרכב לעיון ולהכרעה.


האמור בסיפא לפיסקה הקודמת אינו חל על תשלומי אגרה, שהינם בסמכות מלאה של המזכירות.