מכירה חד פעמית בבנין משותף


מכירה חד פעמית בבנין משותף


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. חל איסור להעתיק או לשכפל.


בבנין משותף ישנו דייר שמקיים מכירה בביתו כמה פעמים בשנה ודיירי הבנין מתנגדים שמרבה דיירים, רעש ולכלוך וכיוצ"ב. האם יש מקום להתנגדותם?

הנה כבר הרחבנו בשו"ת משפט החושן (ח"א סי' ט) בענין פתיחת עסק בבנין המשותף שיש לאסור מכמה טעמים של ריבוי דרך, לכלוך, הזיק ראיה ותפיסת המעלית וכן החשמל של מעלית וכיוצ"ב. ושדבר זה דומה לדין קוטרא ובית הכסא שאין עליו חזקה אף לאחר שנים רבות וכנפסק בשו"ע סי' קנ"ו סעיף ד.

אלא שבמכירה חד פעמית יש לדון אם ג"כ יכולים למחות בו. ולפום ריהטא היה נראה לתלות זה במחלוקת מרן ורמ"א (סי' קנ"ה סעיף לז) גבי עשן שאינו תדיר אם יכול שכנו למחות בו - דעת מרן השולחן ערוך, שיכול שכנו למחות בו. ודעת הרמ"א, שאינו יכול. ולכן לפי"ז במכירה חד פעמית לדעת מרן יהיה אסור ולדעת הרמ"א יש להתיר שזה כמו עשן שאינו תדיר.


אולם לענ"ד לכו"ע יהי' מותר לקיים מכירה חד פעמית בביתו ואין שכניו יכולים למחות בו. והוא מכך שמבואר להדיא בריטב"א (ב"ב כ:) שכתב ז"ל: ואע"פ שלפעמים מוכר בביתו, אין בכך כלום דארעי הוא. עכ"ל.

ולכן לאור דברי הריטב"א המפורשים, לית דין צריך בשש שמותר ואף לדעת מרן השו"ע נראה שמותר שאינו דומה זה לזה וד"ל.


מסקנא דדינא:

אדם שמקיים מכירה חד פעמית בביתו מדי פעם לפעם, אין שכניו יכולים למחות בידו. 


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.