כתובה מינימלית


ב"ה

תיק 1208015/6 בבית הדין הרבני האזורי ירושלים

לפני כבוד הדיינים: הרב יצחק אושינסקי – אב"ד,      הרב מאיר קאהן,      הרב יעקב שטיינהויז


הנדון: חישוב ערך כתובה הרשומה בזוזים ובזקוקים                       


פסק דין

בפנינו תביעת כתובה של התובעת.

ונזכיר האמור בהחלטת בית הדין מיום כ"ה בניסן תש"פ(19.4.20):

בפנינו תגובת הנתבע לאור החלטת בית הדין מיום י"א בניסן תש"פ(5.4.20).

נראה כי לשיטתו, ניתן כבר לגשת עתה לפסיקת הדין.

מבוקשת תגובת התובעת לאמור בהחלטה הנ"ל (בלבד, ולא תגובה לאמור בתגובת הנתבע), בתוך 48 שעות; ולאור תגובתה, בית הדין ישקול האם לפסוק את הדין כבר עתה או שמא להמשיך עם ההליך בדרך זו או אחרת. 

ועתה, בפנינו בקשת התובעת המבקשת פסיקת הדין ללא כל הליך נוסף.

כן נזכיר האמור בהחלטת בית הדין מיום י"א בניסן תש"פ(5.4.20):

בפנינו תגובת התובעת, אך אינה חתומה על ידה.

לאור תגובתה, ולאחר שהושמעה עמדת שני הצדדים, בית הדין ישקול מתן הכרעתו בתביעת הכתובה, ככל שלא יבקש מי מהם בתוך 14 יום מהיום (כנ"ל) לבצע עוד שלב בהליך טרם פסיקת הדין.

שני הצדדים לא בקשו הגשת סיכומים או דיון הוכחות טרם פסיקת הדין, אף שהתאפשר להם להעלות בקשתם בתוך פרק זמן קצוב, להמשך ההליך טרם פסיקת הדין. משכך, בית הדין יפסוק הדין עתה, בהתאם לנתונים שבפניו. 

למעשה, הנתבע אינו כופר בחיובו לשלם לתובעת את כתובתה, ומסכים לשלם לפי הכרעת בית הדין באשר לסך הכתובה.

ונזכיר האמור בהחלטת בית הדין מיום י"ד בשבט תש"פ(9.2.20), כי התובעת הציגה כתובתה בסך 100 זקוקים כסף. אף בבקשתה מיום ה' בחשון תש"פ (3.11.19), כתבה התובעת כי כתובתה היא בסך 100 זקוקים.

מהו ערכם של הזקוקים כיום?


כידוע, לשיטת החזון איש, זקוק שווה ל-288 גרם כסף, וממילא 200 זוז שווים ל 57,600 גרם כסף, אך לשיטת הנחלת שבעה, 200 זקוקים שווים ל 2,784 גרם כסף.

למעשה מקובל לפסוק בכתובה כשיטה המקלה וכערך הזול מבין השיטות, וראו פד"ר כרך י"א עמוד 364 (בדעת הרוב כשיטת הגר"ע יוסף זצ"ל), משום שיד בעל השטר על התחתונה. עוד מובא בפוסקים שיכול הבעל לומר "קים לי" כשיטות המקילות. כן הכריע אף הגר"מ חשאי בספר שורת הדין כרך ד' עמוד ק"ג.

משכך, לשיטת הנחלת שבעה, שהיא השיטה הנמוכה מבין השיטות, 100 זקוקים שווים ל-1,392 גרם כסף.

נכון להיום, גרם כסף שווה 2 ש"ח.

משכך, 100 זקוקים לשיטה המקילה ובערך הנמוך יותר, שווה 2,784 ש"ח.


לאור האמור, בית הדין קובע כי הבעל ישלם לאשתו בעבור כתובתה סך 2,784 ש"ח, וזאת בתוך 30 יום.נעיר כי במידה ונקוב בכתובה חיוב נוסף שערכו בזוזים (בית הדין לא הבחין בכך), אזי ערך כל 100 זוז לפי השיטה המקילה (שיטת השולחן ערוך באבן העזר סימן ס"ו) הוא 60 גרם כסף (על פי החזון איש אבן העזר סימן סעיפים ט, כ"א), השווה ל 120 ש"ח. 

במידה ופסק דין זה אינו לרוחו של מי מהצדדים, מבוקש שלא יגיש השגותיו לבית דין זה, שכידוע אינו משמש כערכאת ערעור על החלטותיו.

התיק ייסגר.

ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום כ"ז בניסן התש"פ (21/04/2020).

הרב יצחק אושינסקי – אב"ד      הרב מאיר קאהן      הרב יעקב מ' שטיינהויז