טיפול בתיק על ידי שני הרכבים


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:


ג. טיפול בתיק על ידי שני הרכבים


לא יאושר הסכם גירושין שלא בהרכב בית הדין הקבוע המטפל בתיק, אלא במקרים אלו:

אחד מדייני ההרכב אישר בכתב, כי ניתן לאשר את ההסכם בהרכב אחר.

ראש אבות בתי הדין אישר בכתב כי קיימות נסיבות דחופות, המצדיקות כי אישור ההסכם יתקיים בהרכב אחר.

כאשר אישור ההסכם נערך בימי הפגרה או שלא בימי העבודה הרגילים של בתי הדין.

טרם העברת אישור הסכם הגירושין וסידור הגט להרכב אחר, יוודא ההרכב שדן בתיק כי יירשם במעשה בית הדין הערות הלכתיות ככל וישנם.

בכל מקרה בו מובא תיק, בהתאם לאמור בס״ק (1), לאישור הסכם גירושין וכן לסידור גט, שלא בפני ההרכב הקבוע המטפל בתיק, יבדוק הדיין המאשר את ההסכם או המסדר את הגט, אם לא מתקיימות נסיבות המצדיקות קיום התייעצות עם ראש ההרכב הקבוע המטפל בתיק או - כאשר יש קושי ליצור קשר עם ראש ההרכב - עם דיין אחר של אותו הרכב. לאחר סידור הגט כאמור, יחזור התיק לטיפולו של ההרכב הקבוע.
אושר הסכם גירושין שלא בהרכב הקבוע, ולא התקיימו הנסיבות המתוארות בס״ק (1), יימשכו הדיונים בתיקי הצדדים, בהרכב בו חבר הדיין שאישר את הסכם הגירושין.

ניתנו צווי עזר שונים, צווים זמניים, או החלטות ביניים, שלא ע״י ההרכב הקבוע, שבו נידון או אמור להיות נידון התיק, או ע״י דיין שאינו חבר בהרכב הקבוע, יימשך הדיון בתיק בהרכב הקבוע.

במקום שראה נשיא בית הדין הרבני הגדול צורך להעברת תיק להרכב מיוחד בנסיבות מיוחדות, יעביר הנשיא תיק זה להרכב בראשות הראב״ד או להרכב אחר באותו בית הדין. אין באמור כאן כדי להגביל את סמכות הראב״ד להעביר את התיק להרכב אחר באותו בית הדין, ואין באמור כאן, בכדי להגביל את סמכות נשיא בית הדין הרבני הגדול להעביר דיון בענין כלשהו לבית דין אחר.

הועבר תיק לדיון בפני הרכב מיוחד, וסודר גט פיטורין בהרכב המיוחד, יחזור התיק להמשך דיונים בפני ההרכב הקבוע, אלא אם כן החליט ראש ההרכב המיוחד להמשיך לדון בתיק.