חקירת שמות לצורך סידור הגט


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:


ח. חקירת שמות


בדרך כלל לא ייקבע דיון נפרד לצורך חקירת שמות, וזו תבוצע ככל האפשר במועד הדיון בבקשה לאישור הסכם הגירושין או ביום סידור הגט.