ויתור על זכות ערעור בבית הדין הרבני הגדולויתור על זכות ערעור בבית הדין הרבני הגדולתקנה קלז. ויתור על זכות ערעור


האם בעלי הדין רשאים לוותר על זכות הערעור בבית הדין הרבני הגדול? 

פסק דין שניתן על סמך שטר בוררות אינו ניתן לערעור אם צוין בשטר הבוררות ששני הצדדים מוותרים על זכות ערעור או שהצדדים הצהירו בפני בית הדין כי הם מוותרים על זכות הערעור. מה הדין אם רק צד אחד ויתר על זכות הערעור שלו? 

הצהיר צד אחד, כאמור, לא יוכל הוא לערער אלא אם כן ערער הצד שכנגד.