הרכבי סידור גיטין בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:י. הרכבי סידור גיטין


ככלל, כל הרכב יסדר את הגטין הקשורים לבעלי הדין שעניינם נדון בפניו.

במקרה הצורך להעברת סידור הגט להרכב אחר, יפעל בית הדין בהתאם לנקבע בסעיף ב׳ להנחיה.