הסתלקות דיין או הרכב מדיון מתיק


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 
א. הסתלקות דיין או הרכב מדיון מתיק

לא יסתלק דיין, או הרכב דיינים, מלדון בתיק כלשהו, שלא עקב פסלות לפי התקנות והדין, אלא לאחר שהתקבל אישור בכתב מנשיא בית הדין הגדול או מדיין שהוסמך לכך על ידי הנשיא. כל עוד לא התקבל האישור, לא ימשיך הדיין, או ההרכב, לדון בתיק אלא אם ישנו צורך בסעד דחוף.


בכדי למנוע עיכוב התנהלות ההליכים בתיק, יחליט הנשיא בבקשת ההסתלקות בתוך 7 ימים.


כאשר הסתלקות דיין מלדון בתיק, נובעת מפסלות לפי התקנות והדין, יציין הדיין בהחלטת ההסתלקות את מהותה של מניעתו מלדון בתיק.במקרה בו הסתלק דיין, או הרכב דיינים, מלדון בתיק: אם ההסתלקות אינה טעונה אישור יעבור התיק להרכב אחר באותו בית דין ואם יש באותו בית דין יותר משני הרכבים - להרכב שיקבע ראש אבות בתי הדין, ובבית הדין הגדול - להרכב שיקבע נשיא ביה״ד הגדול, ואם היה צורך באישור וההסתלקות אושרה - יקבע נשיא בית הדין הגדול איזה הרכב ידון בתיק או יעביר את התיק לראש אבות בתי הדין כדי שיקבע כאמור.


במקום בו יש הרכב אחד בלבד, יקבע נשיא בית הדין הגדול היכן יידון התיק.