תוך כמה זמן מהדיון בבית הדין הרבני יינתן פרוטוקול


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו לשנת תשפ"ג 

[מועד חתימת ההנחיות ט' בתמוז תשפ"ג 28.06.2023]


בעמוד זה הבאנו לפניכם את הנחיה ד בטקסט פתוח, מתוך הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול, בהנחיה זו יש סעיפי הנחייה ברורים בכל הנוגע להחלטות בית הדין פרוטוקול הדיון ופסק דין. 

מומלץ להפעיל את קורא הטקסט. קריאה מהנה ולימוד נעים ומחכים בברכה טוען רבני דוד עשור.


הנחייה ד להנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו לשנת תשפ"ג פרוטוקול, החלטה ופסק דין:


1. בסמוך לסיומו של כל דיון בבית הדין תינתן החלטה.


2. ראה בית הדין כי אין בידו ליתן החלטה לגופו של ענין על אתר, או שיש מקום להפנות את הצדדים לגישור או פשרה, יתן החלטה בה ייאמר כי הענין נדחה לעיון ומתן החלטה. כמובן, בית הדין יפעל בשקידה הראויה לתת החלטתו תוך זמן סביר.


3. כל צד זכאי להעתק הפרוטוקול וההחלטה של בית הדין. לצורך כך, יעביר מזכיר הרכב בית הדין, בסמוך ככל האפשר לסיום הדיון, את הפרוטוקול וההחלטה לידי הצדדים. למרות האמור, בנסיבות מיוחדות, יוכל אב בית הדין להורות על עיכוב במסירת הפרוטוקול וההחלטה, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלושה ימים, אלא מסיבות שיירשמו בהחלטה מפורשת. 


4. פסקי דין או החלטות המסיימות את הדיון, ינתנו לא יאוחר מששים יום ממועד סיום ההליך. ראה בית הדין שאינו יכול ליתן פסק דין או החלטה בפרק הזמן האמור, יודיע על כך בכתב לצדדים ולבאי כוחם, ינמק את העיכוב במתן פסק הדין, ויתחום את זמן מתן פסק הדין. העתק מהחלטה / הודעה זו, תשלח לנשיא בית הדין הרבני הגדול.  


5. לא ניתן פסק דין או החלטה תוך ששים יום, מתום ההליך שלגביו יש צורך במתן פסק דין או החלטה, ידווח על כך המזכיר הראשי לנשיא בית הדין הרבני הגדול ולמנהל בית הדין. מנהל בית הדין יבדוק את הסיבות להשהיית מתן פסק הדין או ההחלטה, וכלל שיש צורך ידווח על תוצאות בדיקתו לנשיא בית הדין הרבני הגדול.


6. החלטות ביניים בבקשות שהופנו להרכב, ינתנו סמוך ככל האפשר להגשתם. החלטות בבקשות דחופות, כגון צו עיכוב יציאה, צו עיקול או צוים דחופים אחרים, ינתנו באופן מיידי. בימי פגרה וכיוצא בזה, המזכיר הראשי של בית הדין או מי מטעמו, ייצרו קשר עם אב בית הדין או עם מי מדייני ההרכב, ויידעו אותו על קיומה של הבקשה הדחופה.