היתר נישואין


תקנות הדיון - פרק כ - היתר נישואין


קעג. הדיון בבקשה

כיצד יתנהל דיון בבקשה להיתר נישואין? בבקשת בעל להתיר לו לישא אשה על אשתו יהיו מהלך הדיון ופסק הדין כבכל משפט רגיל.

 

קעד. אישור נשיא בית הדין הגדול

נתן בית הדין פסק דין להיתר נישואין, אישורו של מי זקוק פסק זה, היתר נישואין שזקוק לחתימת מאה רבנים, מי יבצע את ההיתר וכיצד, וממתי היתר נישואין בר ביצוע? פסק דין להיתר נישואין יועבר לאישורו העקרוני של נשיא בית הדין הרבני הגדול. זקוק היתר נישואין לחתימת מאה רבנים, תעביר מזכירות הרבנות הראשית לישראל את ההיתר, אחרי אישור עקרוני של נשיא בית הדין הרבני הגדול, למאה רבנים לשם חתימה. לאחר מכן יוחזר ההיתר לבית הדין האזורי לביצוע התנאי או התנאים שבהיתר. היתר הנישואין אינו בר ביצוע אלא לאחר שיקבל אישור סופי מנשיא בית הדין הגדול.

קעה. צו לביצוע

כיצד יעשה צו ביצוע להיתר נישואין? המזכירות תחזיר את ההיתר, לאחר שאושר, לבית הדין הפוסק, לשם מתן צו הדרוש לביצוע פסק הדין להיתר נישואין.

 

קעו. היתר בנשתטית

בעל שמגיש בקשה להיתר נישואין בטענה שאשתו נשתטית, מה עליו לפרט בבקשה, ומה הדין אם אין לאשה אפוטרופוס, ואת מי יזמין בית הדין לדיון בדבר מינוי אפוטרופוס לאשה, ולמי תישלח הודעה על הדיון? בעל המגיש בקשה להתיר לו לישא אשה על אשתו על יסוד טענה שאשתו חולה במחלת רוח, יפרט בבקשתו מקום הנישואין ותאריכם, מקום מגוריהם, אם יש להם ילדים או לאחד מהם, שמותיהן וגילם, תקופת מחלתה, מי הוא האפוטרופוס שלה, אם יש לה, ומי הם קרוביה הקרובים אליה ביותר הנמצאים בארץ. אין לאשה אפוטרופוס, לא ידון בית הדין בבקשה לגופו של עניין אלא לאחר שבית הדין ימנה לה אפוטרופוס שייצג אותה בפניו ויגן על זכויותיה. בית הדין, בדונו על דבר מינוי אפוטרופוס על האשה, יחליט את מי להזמין לישיבה ואם לפרסם את דבר הדיון בעניין המינוי. הודעה על הדיון תישלח לאפוטרופוס הכללי.

קעז. היתר שניתן בחוץ לארץ

אדם שיש לו היתר נישואין, שיכול לישא אשה על אשתו, מחו"ל האם יכול לישא אשה בארץ ישראל, ואת אישור מי צריך במידה ומחליט בית הדין לתת היתר נישואין על סמך היתר שנעשה בחו"ל? לא יורשה איש לשאת אשה על אשתו אלא אם קיבל פסק דין להיתר נישואין מבית דין בישראל כאמור לעיל. אולם אם קיבל בעל היתר נישואין בחוץ לארץ בהיות בני הזוג תושבים שם, רשאי בית הדין, על סמך נימוקים מיוחדים שיירשמו, לתת פסק דין להיתר נישואין על סמך ההיתר מחוץ לארץ, כאמור לעיל, באישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.