היתר אישה שנייה בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


יב. הליכי מתן היתר אישה שנייה


פסק-דין להיתר-נישואין יועבר לאישורו העקרוני של נשיא בית-הדין הרבני הגדול.

נשיא בית הדין הרבני הגדול יקיים שימוע, אולם בנסיבות מיוחדות רשאי הנשיא לאשר את ההליך ללא קיום שימוע.

זקוק היתר-נישואין לחתימת מאה רבנים, תעביר לשכת נשיא בית הדין הרבני הגדול את ההיתר, אחרי אישור עקרוני של נשיא בית-הדין הרבני הגדול, למאה רבנים לשם חתימה. לאחר-מכן יוחזר ההיתר לבית-הדין האזורי לביצוע התנאי או התנאים שבהיתר.

היתר-הנישואין אינו בר-ביצוע אלא לאחר שיקבל אישור סופי מנשיא בית-הדין הגדול.

המזכירות תחזיר את ההיתר, כאמור בסעיף הקודם, לבית-הדין הפוסק, לשם מתן צו הדרוש לביצוע פסק-הדין להיתר נישואין.

הליכי מתן ההיתר:

פסק בית הדין הרבני האזורי.

קיום שימוע לפני נשיא בית הדין הגדול לאחר שעבר הזמן להגשת ערעור, ואם הוגש ערעור


- לאחר פסק דין של בית הדין הגדול. במקרים מיוחדים יכול השימוע להיערך בכתב.

אישור עקרוני של נשיא בית הדין הרבני הגדול.

היתר מאה רבנים (אם נדרש).

ביצוע התנאים שבהיתר.

הודעה של בית הדין האזורי לנשיא בית הדין הגדול על קיום התנאים.

פסק דין סופי של הנשיא המאשר את ההיתר ומתן צו לביצוע.

צו בית הדין אזורי לביצוע.