האם מותר לשנות את הגיל בשידוכים


האם מותר לשנות גיל בשידוכים?


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. חל איסור להעתיק או לשכפל.


שאלה?

תרצה כבת 39 שלא מצאה את בן זוגה. אך למזלה נראית יותר צעירה מכפי גילה האמיתי. 

ועתה קיבלה הצעת שידוך של בחור קטן ממנה בגיל 37 ורוצה לומר לשדכנית שהיא רק כבת 35.

האם הדבר מותר לצורך השידוך שיצא לאור ולא ידחה בגלל גילה המבוגר ולאחר שיפגוש אותה אפשר שירצה אותה ותגלה לו לאחר מכן?


תשובה!

בפשטות היה נראה לאסור לשקר וגם יש בזה משום גנבת דעת. וכך באמת דעת הגרש"ז אוירעבך זצ"ל.

אולם היה מקום להתיר לשקר והוא אם השינוי הוא שיני קטן ובלא"ה אין נפ"מ בגיל, כגון גבי השלכות של הולדה כגון בגיל מבוגר יותר.

וראיה לכך מהגמ' (ב"ב קעד:) באחד שחתם ערבות על כתובת אשה, שאינו מתחייב באמת בסכום הכתובה כערב. והטעם "שמצוה הוא דעבד ולאו מידי חסרה". 

וביאר הרשב"ם, המשדך בזיווגן אין דעתו לפרוע הערבות, אבל מתכון לזיווגן שע"י ערבות זו מתרצין ולא מידי חסרה לאשה, שהא טב למיתב טן דו ולטובתה נתכון". 

ומבואר שמותר לגנוב דעת האשה שהוא ערב על הכתובה כדי שתתרצה להנשא כיון שלא מפסידה כלום. וכ"כ בספר תתן אמת ליעקב (פ"ה סי' לח)
עוד הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר לשנות רק שינוי קטן של שנה או שתים וכן הביא עדות משני ת"ח שהגר"א קוטלר התיר לבחור שהיה בגיל שלושים לומר שהוא בגיל עשרים ושמונה. 

וכן מסופר על החזו"א שהתיר לשקר בהפרש של שנתיים (מעשה איש ח"ד עמ' רכה) וע"ע שם (ח"ז, עמ' קכז) שהחמיר בפער של שנתיים ומחצה. וכן זכורני לפני הרבה שנים שאלתי את המשגיח של ישיבת קול תורה הגה"צ גדליה אייזמן זצ"ל והתיר לשנות את הגיל בשידוכים שכך הרבה נוהגים כשצריך.


להלכה: 

א. מותר לשנות את הגיל בשידוכים כשצריך. 

ב. מ"מ אם לא שואלים לא חייב לומר הגיל לכו"ע. 

ג. אולם אם הגיל של האשה מורה שלא יכולה להוליד אסור לשקר (יעב"ץ ב"מ ס.)


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.