דיון בצווי הגבלה בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:


ז. דיון בצווי הגבלה


ניתן פסק דין לגירושין, והוגשה בקשה למתן צו הגבלה או החליט בית הדין לדון במתן צו הגבלה, ייפתח תיק לנושא זה, וכל המסמכים הקשורים למתן צווי הגבלה יסרקו בתיק זה. פתיחת תיק זה פטורה מאגרה.

מועדי הדיון, ומועדי מתן ההחלטה בענין, יהיו בהתאם לסעיף 3 (א) וסעיף 3 (ב) לתקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גרושין) תשנ״ט 1999.

לא יחליט בית דין אזורי על הטלת סנקציות ללא החלטה בענין זכאותה של האשה לכתובה.