גיור והשבה ליהדות


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


יז. גיור והשבה ליהדות


ככלל, הנכון הוא שהליכי גיור ייערכו באמצעות מערך הגיור הממלכתי, אף שבתי הדין הרבניים מוסמכים לערוך גיורים בהתאם לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים.

הוגשה בקשה לבית הדין הרבני לפתיחת תיק לאישור גיור שנערך בארץ שלא בחסות ממלכתית, יפעל בית הדין כדלהלן:

‏א. מזכירות בית הדין בו הוגשה הבקשה תעביר אל מערך הגיור הממלכתי את פרטי הבקשה בכדי לבחון אם התנהלו הליכי גיור קודמים במערך הגיור.

‏ב. התברר כי התקיימו הליכים במערך הגיור, תועבר הבקשה לבחינת ואישור נשיא בית הדין הגדול טרם פתיחת התיק.‏ג. עם פתיחת התיק תפנה מזכירות בית הדין על פי החלטת דיין אל רשות האוכלוסין ותיידע אותם בפרטי הבקשה שהוגשה לאישור גיור שנערך שלא בחסות ממלכתית, ורשות האוכלוסין תעביר לבית הדין כל מידע שיש ברשותה הנוגע לבקשה המוגשת.

‏ד. המידע שיתקבל מרשות האוכלוסין יצורף לתיק בית הדין עם כלל החומר שהוגש בתיק.

‏ה. בית הדין ידון בבקשה לאישור גיור רק אם יש לה נפקות לענייני המעמד האישי של המבקש - ענייני נישואין, גירושין, מזונות וכיוצא בזה. "נפקות" לענייננו משמעה גם הסדרת היחסים הדתיים של המבקש עם קרוביו של המבקש. על כן, תכלול כל החלטה התייחסות לעניין מעמד המבקש לענייני המעמד האישי כאמור.

הבקשה תידון לפני מותב שלושה דיינים. הרכב בית הדין שהוגשה בפניו בקשה לאישור גיור, לא יסתמך רק על החומר המוגש בפניו, אלא יקיים דיון אליו יוזמן המבקש ולאחריו ייתן את החלטתו.בדיון בבקשה להשבה ליהדות של אדם שנשוי בדיניהם למי שאינו יהודי יבדוק בית הדין שהמבקש עשה כל שביכולתו להיפרד בפועל וכחוק מבן הזוג שאינו יהודי - כד? למנוע חשש לניצול לרעה של ההשבה ליהדות.

לא היתה למבקש ההשבה ליהדות אזרחות ישראלית, יבקש בית הדין את עמדת רשות האוכלוסין ביחס לבקשה ויורה להעביר אליו כל מידע שיש בידיה בעניין המבקש. המידע שיתקבל מרשות האוכלוסין יצורף לתיק בית הדין עם כלל החומר שהוגש בתיק.

החלטה של בית הדין בעניין גיור, אישור גיור והשבה ליהדות, היא החלטה שיפוטית מחייבת לכל דבר ועניין, והדרך לערער עליה היא רק באמצעות הגשת ערעור לבית הדין הרבני הגדול.ראש אבות בית דין אזורי או אב בית דין אזורי שהוכרו על יד כראש המקומי של סניף העדה היהודית מוסמך לתת למי שהתגייר או שב ליהדות תעודת אישור המעידה שנתקבל אל העדה היהודית. העתק תעודת האישור תישלח אל הממונה על המחוז לפי פקודת העדה הדתית (המרה)1 (להלן-פקודת ההמרה).

נושאי התפקידים המפורטים להלן הוכרו על ידי כראש המקומי של סניף העדה הדתית היהודית, כמשמעותו בפקודת ההמרה באזור השיפוט של בית הדין שבו מכהן נושא התפקיד:

ראש אבות בית הדין הרבני האזורי ירושלים;

ראש אבות בית הדין הרבני האזורי באר שבע;

ראש אבות בית הדין הרבני האזורי חיפה;

ראש אבות בית הדין הרבני האזורי נתניה;

ראש אבות בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה;

ראש אבות בית הדין הרבני האזורי תל אביב;

אב בית הדין הרבני האזורי צפת-טבריה;

אב בית הדין הרבני האזורי אשדוד, ואם יש בו יותר מאחד - הוותיק שבהם, ובבעלי ותק שווה הקשיש שבהם;

אב בית הדין הרבני האזורי אשקלון, ואם יש בו יותר מאחד - הוותיק שבהם, ובבעלי ותק שווה הקשיש שבהם;

אב בית הדין הרבני האזורי רחובות, ואם יש בו יותר מאחד - הוותיק שבהם, ובבעלי ותק שווה הקשיש שבהם;