בקשה לשינוי מועד דיון בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו טז. בקשה לשינוי מועד דיון


הכלל הוא כי דיונים יש לקיים במועדם. שינוי מועד דיון, ובפרט דחייה של מועד דיון, הם החריג לכלל. לפיכך, קבלת בקשה לשינוי מועד דיון תישמר למקרים מיוחדים בלבד. בהתאם, גם שינוי מטעמי בית הדין ייעשה במקרים חריגים, וככל הניתן תוך קביעת מועד דיון חדש שיהא סמוך למועד הדיון המקורי.

במקרה רפואי, יש להגיש אישור רפואי הקביל בערכאות משפטיות.


קודם הגשת הבקשה לבית הדין, על המבקש לפנות לקבלת עמדת הצד השני לבקשת הדחיה, ועמדה זו תצוין בבקשה. במקרים בהם ניתנה הסכמת הצד השני לדחייה יוגשו מועדים חלופיים מוסכמים.

בבוא בית הדין להכריע בבקשה ייתן דעתו לא רק לנסיבות התיק בו מתבקש שינוי מועד הדיון, אלא להשלכות הרוחב של דחיות הדיונים, כפי שפורטו לעיל.

לפיכך, טעמים כגון שיקולי נוחות, הסכמת הצדדים או עומס עבודה (של עורכי הדין או הטוענים הרבניים) לא יהוו, כשלעצמם, עילה מספקת לשינוי מועד דיון.


הוגשה בקשה לשינוי מועד דיון בהליך שאחד הצדדים לו הוא אסיר או עצור במתקן כליאה ומועד הגשת הבקשה חל בתוך תקופה של 72 שעות לפני מועד הדיון, יביא בית הדין בחשבון את הנזק שעשוי להיגרם אם בעל דין כאמור יצא לשווא ממתקן הכליאה לצורך התייצבות לדיון בעניינו. לשם כך, מן הראוי כי בית הדין יבקש את תגובת בא כוחו של האסיר או העצור אשר למקום הימצאו של מרשו (קרי, האם יצא זה מכבר ממתקן הכליאה והוא בדרכו לתחנת מעבר או לבית הדין).

בכל החלטה בבקשה לשינוי מועד דיון יבחן בית הדין את מספר הבקשות הקודמות שהוגשו בתיק, את טעמי הדחיות, את משך הזמן בו תלוי ועומד התיק ואת המועד שבו הוגשה הבקשה. ככל שתקופה זו ממושכת יותר, ישקול בית הדין להמעיט בהיעתרות לבקשות לשינוי מועד הדיון.עורך דין, טוען רבני, בעל דין או עד שנקבעו בעניינו מספר דיונים באותו מועד יגיש בקשה לשינוי מועד הדיון לבית הדין שאת מועד הדיון שלפניו הוא מבקש לשנות מיד עם קבלת הידיעה על כך. בקשה שלא תוגש בסמיכות למועד הידיעה על קיום דיון מקביל יכול שתידחה מטעם זה בלבד.

ככלל, שינוי מועד דיון בשל קיומו של דיון מקביל ייעשה רק אם מתברר כי לא ניתן לקיים את שני הדיונים במועדם תוך מיצוי אמצעים סבירים, ובהם, שינוי שעת הדיון, הופעת בא-כוח אחר או צמצום ההיקף של אחד הדיונים או של שניהם.נדחה מועד הדיון - יקבע בית הדין מועד חדש, שיהיה סמוך ככל הניתן למועד הדיון המקורי. כמו כן ישקול בית הדין חיוב בעל הדין בהוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, אם ראה כי הנסיבות מצדיקות זאת.


ככל וישנו צורך מצ"ב בקשה לשינוי מועד דיון