אזכור פרטי בית הדין האזורי בפסקי דין המפורסמים לציבור


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:יד. אזכור פרטי בית הדין האזורי בפסקי דין המפורסמים לציבור


בפסקי דין הניתנים על ידי בית הדין הגדול וניתן בהם היתר פרסום, יש לציין את פרטי פסק הדין שניתן בבית הדין האזורי.

גם אם פסק הדין בבית הדין האזורי לא הותר בפרסום, יש לציין בפסק הדין של בית הדין הגדול את מספר התיק בבית הדין האזורי, את תאריך מתן פסק הדין או ההחלטה של בית הדין האזורי ואת שמות הדיינים.