מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

מדוע האישה מתקדשת רק לרצונה והאם דין זה שייך גם באיש?

פוסק השולחן ערוך, אין האשה מתקדשת אלא לרצונה, קדשה בעל כרחה אינה מקודשת. ומבאר הבית שמועל באות א, שמעיקר הדין הקידושין תופסין, אלא שכל המקדש, על דעת חכמים מקדש, ולפי שעשה שלא כהוגן, חכמים הפקיעו את קידושיו.

קרא עוד