מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991

בית הדין רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים (להלן – צו הגנה)

קרא עוד

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), תשנ"א-1991

בקשה למתן צו במעמד צד אחד תוגש לפי טופס 3 שבתוספת בצירוף תצהיר כאמור בתקנת משנה (א)

קרא עוד