שבר אבטיח ונמצא מקולקל האם צריך לשלם עליו?


שבר אבטיח ונמצא מקולקל


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר - אין להעתיק או לשכפל

 

שאלה?

יהודי נכנס לחנות ירקות לקנות אבטיח ותוך כדי שהחזיק אותו, נפל מידיו ונשבר. והמוכר מחייבו בתשלום. אך הקונה נוכח לדעת שהאבטיח נמצא מקולקל, כך שלא נחשב לנזק. מאידך, טען המוכר שיכל למוכרו, כי אינו מוכר חצאי אבטיח?


תשובה!

כתב הרא"ש (כלל סו סי' ט') באחד שהיה לו פרה לשחוט וירא שמא תטרף, ובא חבירו ואמר שחוט הפרה ואני קונה ממך הבשר מיד, אם יהיה כשירה, בכך וכך. ואם יהיה טריפה, בכך וכך, ונתן לו משכון ושחטה ונמצאת טריפה. ופסק דיכול לחזור בו, דמנה אין כאן, משכון אין כאן (קידושין ח.). 


ובנתיבות המשפט (סימן רז ביאורים סק"ח) כתב, דאף ששחטה על פיו, אינו חייב משום דינא דגרמי, דאפילו הרג בהמת חברו ונמצאת טריפה, אין צריך לשלם רק כפי שומת טריפה, דמזיק אין צריך לשלם רק כפי מה ששוה באמת ולא כפי מה שהיה יכול להונות לאחרים. ע"כ.

וא"כ לפי"ז יש ללמוד לנדון דידן, שטענת המזיק נכונה לדינא ואינו חייב לשלם כלל על האבטיח. הואיל ואף שהמוכר אינו מוכר חצאים והיה קונה מגיע לביתו ומוצא מקולקל אף שלא היה חוזר אליו, מ"מ עתה שאנו יודעים שזה מקולקל, הפסיד המוכר שאינו יכול להונות אחרים.

להלכה: החזיק אבטיח בידיו בחנות ונפל מידיו ונמצא מקולקל, פטור מלשלם למוכר.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.